SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR Elektrohuset AS

1. Generell garanti: Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

2. Priser: Alle bestillinger effektueres etter de på bestillingsdagen gjeldende priser/betingelser.Selger tar forbehold om justeringer av de avtalte priser, dersom det før leveringsdagen inntrer vesentlige endringer i valutaforhold og/eller internasjonale råvarepriser. Alle priser er alltid oppgitt eksklusive merverdiavgift og miljøgebyr, hvis ikke annet fremkommer skriftlig.

3. Valutajustering: Valutajustering kan bli gjort gjeldende dersom kursen mellom aktuell valuta og NOK endres med mer enn 4 %. Basis kurs vil være Norges Banks midtkurs.

4. Frakt: Elektrohuset AS belaster alltid fraktkostnader dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

5. Reklamasjoner ved frakt og manko ved forsendelser: Reklamasjon vedrørende skade/manko må skje umiddelbart og senest innen 5 dager. Ved synlig transportskade, må kunden anmerke/informere om dette overfor transportøren (sjåføren) ved varemottak.

6. Ekspedisjonsgebyr/minsteordre/kappetillegg fra leverandør: Ved ordre under kr 300,- eks mva. Belastes et ekspedisjonsgebyr på kr 100,- eks mva. Kapp og ekspedisjons tillegg fra underleverandører, vil vi viderefakturere i sin helhet.

7. Levering skjer EX WORKS fra Elektrohuset AS, med mindre annet fremkommer skriftlig. Alle varer transporteres og forsikres iht NSAB 2015.

8. Vareretur: Vareretur må avtales skriftlig på forhånd. Det innrømmes kun vareretur for lagerførte og ubrukte varer. Det belastes et returgebyr på 15 % av bestillingens nettoverdi, dog minimum kr 400,- eks mva. Skaffevarer/spesialvarer/bestillings varer, samt kappet kabel, tas under enhver omstendighet ikke i retur. Ved en eventuell vareretur må denne skje for kjøpers regning og fraktrisiko. Dokumentert feilleveranse fra selger (Elektrohuset AS), kan alltid returneres. Elektrohuset AS skal da betale retur frakt og bestille opphenting hos kunden med egen fraktavtale. OBS! Kunden skal IKKE sende varer i retur uten at Elektrohuset AS har godkjent denne.

9. Leveringstid: Denne oppgis i hvert tilfelle i beste skjønn. Lagerførte varer leveres normalt I løpet av 1-3 virkedager, avhengig av mottakers postadresse I Norge. Vi tar forbehold om eventuelle endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll og Force Majeure.

10. Produktinformasjon: Det tas forbehold om feil og endringer I opplysninger I brosjyrer og annet salgsmateriale. Eventuelle feil og endringer kan ikke gjøres gjeldende overfor Elektrohuset AS.

11. Produktendringer: Elektrohuset AS forbeholder seg retten til å endre produktene eller deler av disse uten varsel, såfremt dette skjer uten funksjonsmessig ulempe for kjøperen.

12. Reklamasjon ved produktfeil: Reklamasjon som følge av produktfeil, enten fabrikasjons- eller materialfeil, skal fremsettes i en returforespørsel straks. Dersom kjøper ikke sier fra innen rimelig tid etter at feil er oppdaget, kan kjøper ikke påberope seg denne. Elektrohuset AS sitt ansvar for den leverte vare omfatter ikke sekundære skader eller tap. For øvrig vises til gjeldende kjøpslov. Etter mottatt begrunnet reklamasjon, forbeholder Elektrohuset AS seg retten til å utbedre feil, eventuelt foreta omlevering. Reparasjoner utført av kjøper for å utbedre feil eller mangler, blir kun godtgjort dersom dette utføres etter skriftlig avtale med Elektrohuset AS på forhånd. Feilsøking i elektriske anlegg dekkes ikke. Varer med produktfeil erstattes normalt ikke før disse er returnert og undersøkt av Elektrohuset AS.

13. Betalingsbetingelser: Ved godkjent kreditt, innrømmes som standard 14 dager netto kreditt fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt. Etter forfall belastes et rentetillegg etter den til enhver tid gjeldende morarentelov.

14. Eiendomsforbehold: Elektrohuset AS forbeholder seg eiendomsretten til de leverte varer inntil hele kjøpesummen inkludert leveringskostander og eventuelle renter og gebyrer er innbetalt I sin helhet.

15. Kjøpers mislighold: Ved vesentlig mislighold av våre betalingsbetingelser, påberoper Elektrohuset AS seg, en umiddelbar rett til å heve eventuelle rammeavtaler/prisavtaler gitt til kunde.

16. Selgers immaterielle rettigheter: Alle varemerker på produktene er og forblir de respektive rettighetshaveres eiendom. Bruk av disse varemerkene krever forutgående skriftlig tillatelse fra de respektive rettighetshaverne. All bruk og levering av programvare er regulert av lisensavtalen som følger med varen. Programvare som er inkludert I leveringen / varen overdras til kommersielle kjøpere med henblikk på et videresalg og til forbrukere utelukkende med henblikk på bruk, noe som betyr at forbrukere verken kan kopiere eller overdra programvaren til andre. Rett til gjentatt bruk av programvaren krever særskilt skriftlig avtale med den aktuelle lisensgiver.

17. Salgspant/tvister: Selger har full salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen er fullt ut betalt. Selger har rett til å ta varene tilbake Hvis kjøper misligholder sin betalingsplikt. Ved tvist, avgjøres denne ved Follo Tingrett som rett verneting.

18. Force majeure

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles innen rimelig tid når det oppstår en force majeure-situasjon. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360dager. Uavhengig av partenes kjennskap til utbruddet av Koronaviruset eller ulike midlertidige tiltak eller regulering implementert, eller som måtte bli implementert, av offentlige myndigheter eller andre som en følge av utbruddet, samt ethvert tiltak som måtte være eksplisitt avtalt for å forsøke å hindre konsekvensene av utbruddet, skal utbruddet av Koronaviruset anses som en force majeure-hendelse. Dette innebærer forsinkelser eller uteblitt levering som helt eller delvis skyldes Koronaviruset, kan Selger påberope seg force majeure

Koronaviruset

Enkelte av våre leverandører og speditører har allerede meldt at de kan få problemer med å levere produkter og tjenester til avtalt tid og tjenestenivå, mens flere av våre produsenter/leverandører har varslet vesentlige prisjusteringer pågrunn av Korona og valutasituasjonen som følge av unntakstilstander verden rundt.

Det betyr at vi kan komme i situasjoner der vi ikke kan oppfylle våre inngåtte avtaler på spesielt:

Leveringsevne (gitt hva som skjer i produksjon, logistikksentre og transport nasjonalt og globalt)
Prisjusteringer pågrunn av valuta og ekstraordinære prisjusteringer fra våre leverandører.

Koronaviruset

Enkelte av våre leverandører og speditører har allerede meldt at de kan få problemer med å levere produkter og tjenester til avtalt tid og tjenestenivå, mens flere av våre produsenter/leverandører har varslet vesentlige prisjusteringer pågrunn av Korona og valutasituasjonen som følge av unntakstilstander verden rundt.

Det betyr at vi kan komme i situasjoner der vi ikke kan oppfylle våre inngåtte avtaler på spesielt:

  • Leveringsevne (gitt hva som skjer i produksjon, logistikksentre og transport nasjonalt og globalt)
  • Prisjusteringer pågrunn av valuta og ekstraordinære prisjusteringer fra våre leverandører.